Ravelijn Speltherapie

ALGEMENE VOORWAARDEN / WET- EN REGELGEVING

 

 

 • Speltherapiepraktijk Ravelijn gebruikt deze algemene voorwaarden voor het aanbieden van diensten.

 

 

 

 

 

 

 • Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
  Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Alles over hoe uw privacy wordt gewaarborgd kunt u hier lezen.

 

 • Bij eventuele klachten is het prettig om deze zo snel mogelijk te bespreken met de speltherapeut. Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners voldoen aan de Wet Kwaliteit, klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz).  Lees hier wat dit betekent voor u en hoe Ravelijn Speltherapie aan deze eisen voldoet.

 

 • Eén van de ouder(s)/verzorger(s) geeft middels een handtekening schriftelijk toestemming voor het starten van de therapie, training of begeleiding. Beide ouders dienen wel toestemming te geven voor het starten van de therapie.

 

 • Bij elk nieuw behandeltraject wordt een behandelovereenkomst opgesteld waarin afspraken en voorwaarden staan. De behandelovereenkomst wordt door ouder(s)/verzorger(s) en de speltherapeut ondertekend.

 

 • Ouder(s)/verzorger(s) zijn op de hoogte dat hun zoon of dochter therapie ontvangt. Het is de taak van de ouders om elkaar hiervan op de hoogte te brengen.

 

 • Ouder(s)/verzorger(s) hebben (op verzoek) recht op dezelfde informatie.

 

 • De speltherapeut zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 

 • De speltherapeut aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet, grove schuld van de speltherapeut.

 

 • Bij ziekte of afwezigheid van de speltherapeut wordt de behandeling naar een andere datum en tijd verplaatst.

 

 

Betalingsvoorwaarden

 

 • Therapie kan tot een dag voor aanvang kosteloos worden afgezegd of verplaatst. Bij afzegging op de dag zelf is de speltherapeut gerechtigd om 50% van het afgesproken tarief in rekening te brengen.

 

 • No-show (niet verschijnen) wordt niet vergoed door de verzekeraars, SVB en gemeente en wordt volledig in rekening gebracht door de therapeut bij de ouders van de cliënt.

 

 • Aan het einde van de maand wordt de factuur via e-mail toegestuurd. Betalingen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur overgemaakt te zijn onder vermelding van het factuurnummer.

 

 • Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten (10% van het factuurbedrag) in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan staat het de speltherapeut vrij om incassomaatregelen te nemen. Extra gemaakte kosten zullen worden doorberekend aan de cliënt.

 

 • Ravelijn Speltherapie is vrijgesteld van BTW op grond van artikel 11.1 g Wet OB 1968 (Staatscourant 01-04-2016). Sinds 1 augustus 2016 worden de facturen zonder BTW berekend.

 

 • Tarieven kunnen jaarlijks worden herzien.

 

© 2016-2019 Ravelijn Speltherapie | eldoradomedia

info@ravelijn-speltherapie.nl

telefoon: 06-51 18 47 63

 
 • Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
  Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Alles over hoe uw privacy wordt gewaarborgd kunt u hier lezen.
 • Bij eventuele klachten is het prettig om deze zo snel mogelijk te bespreken met de speltherapeut. Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners voldoen aan de Wet Kwaliteit, klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz).  Lees hier wat dit betekent voor u en hoe Ravelijn Speltherapie aan deze eisen voldoet.

© 2016-2019 Ravelijn Speltherapie | eldoradomedia

 
 • .

 
 • Ravelijn is aangesloten bij de FVB Federatie Vaktherapeutische Beroepen waar de NVVS Nederlandse Vereniging voor Speltherapeuten onder valt. Informatie over de beroepsvereniging kunt u vinden op de website van de FVB.

 

 

 

 

 

Ravelijn Speltherapie