Ravelijn Speltherapie

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Speltherapiepraktijk Ravelijn gebruikt deze algemene voorwaarden voor het aanbieden van diensten.

 

Ravelijn Speltherapie (Thelma Stigter) is aangesloten bij de FVB Federatie Vaktherapeutische Beroepen waar de NVVS Nederlandse Vereniging voor Speltherapeuten onder valt. Informatie over de beroepsvereniging kunt u vinden op de website van de FVB en op de website van de NVVS

De speltherapeut handelt volgens de richtlijnen zoals deze zijn opgesteld in de beroepscode van de FVB.

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Over hoe de privacy van uw kind wordt geregeld, leest u hieronder.

 

Bij eventuele klachten is het prettig om deze zo snel mogelijk te bespreken met de speltherapeut. Wanneer dit niet voldoende is kunt u een beroep op de onafhankelijke klachtencommissie van de FVB

Eén van de ouder(s)/verzorger(s) geeft middels een handtekening schriftelijk toestemming voor het starten van de therapie, training of begeleiding. Beide ouders dienen wel toestemming te geven voor het starten van de therapie.

 

Bij elk nieuw behandeltraject wordt er na drie tot vijf sessies een behandelplan opgesteld waarin afspraken worden opgesteld. Dit behandelplan wordt door ouder(s)/verzorger(s) en de speltherapeut ondertekend.

Ouder(s)/verzorger(s) zijn op de hoogte dat hun zoon of dochter therapie ontvangt.

Het is de taak van de ouders om elkaar hiervan op de hoogte te brengen.

Ouder(s)/verzorger(s) hebben (op verzoek) recht op dezelfde informatie.

De speltherapeut zal de de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Wanneer de speltherapeut van mening is dat het kind of zijn of haar omgeving in een hulpbehoevende situatie verkeert (bijvoorbeeld fysieke of emotionele bedreiging), heeft zij de plicht dit te bespreken met zowel de cliënt als de ouders. Evenals zij daarna de wettelijke plicht heeft dit te melden aan betreffende instanties.

 

De speltherapeut heeft een beroepsgeheim naar zowel cliënt als

ouder(s)/verzorger(s).

De speltherapeut aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet, grove schuld van de speltherapeut.

Bij ziekte of afwezigheid van de speltherapeut wordt de behandeling naar een andere datum en tijd verplaatst.

 

BETALINGSVOORWAARDEN

 

Therapie kan tot een dag voor aanvang kosteloos worden afgezegd of verplaatst. Bij afzegging op de dag zelf is de speltherapeut gerechtigd om 50% van het afgesproken tarief in rekening te brengen.

Aan het einde van de maand wordt de factuur via e-mail toegestuurd. Betalingen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur overgemaakt te zijn onder vermelding van het factuurnummer.

 

Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten (10% van het factuurbedrag) in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan staat het de speltherapeut vrij om incassomaatregelen te nemen. Extra gemaakte kosten zullen worden doorberekend aan de cliënt.

Speltherapie Ravelijn is vrijgesteld van BTW op grond van artikel 11.1 g Wet OB 1968 (Staatscourant 01-04-2016). Vanaf 1 augustus 2016 zullen de facturen zonder BTW worden berekend.

Tarieven kunnen jaarlijks worden herzien.

U gaat akoord met het versturen van facturen en informative via e-mail.

Er mag WhatsApp-contact plaatsvinden via de telefoon.

 

UW PRIVACY

 

(Dit geldt uiteraard voor de behandeling van uw kind en gezinsgegevens)

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw  behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

• zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,

• er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

De therapeut kan met medeweten van ouders/verzorgers video-opnames maken ten behoeve van de verslaglegging. De therapeut kan collega’s raadplegen t.a.v. de behandeling. Hierbij zal zij geen naam, geboortedatum en/of beeldmateriaal gebruiken. Wanneer de therapeut behoefte heeft hierbij wel de video-opnames te gebruiken, zal zij hiervoor schriftelijk de ouders/verzorgers om toestemming vragen.

 

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

 

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

• uw naam, adres en woonplaats;

• uw geboortedatum;

• de datum van de behandeling;

• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’ speltherapie sessie

• de kosten van het consult

 

 

© 2016-2019 Ravelijn Speltherapie | eldoradomedia

info@ravelijn-speltherapie.nl

telefoon: 06-51 18 47 63

 

 

 

 

 

 

Ravelijn Speltherapie